ಮುಖ್ಯ ಕಥೆ

ಪಾಟಗೋನಿಯಾದ ಪುಮಾ

ಪಾಟಗೋನಿಯಾದ ತೊರೆಸ್ ದೆಲ್ ಪೈನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಮಾಗಳ ಶೋಧನೆ

ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ರ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸುತೇವೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್

ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸಕ್ತ ಯುವ ತಂಡದಿಂದ ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

More in the January 2021 issue

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Previous Issues

knಕನ್ನಡ